มองหา DW28 โดยแบ่งตามหลักทรัพย์อ้างอิงด้วยตารางสรุป ดูง่ายๆ แม้จะดูผ่านโทรศัพท์มือถือ

Underlying: --
DW ที่เกี่ยวข้อง
(มองขึ้น)
ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
Eff.
gearing(x)
Sensitivity Sensitivity (จุดดัชนี)
Put DW
(มองลง)
ราคาเสนอซื้อ
(บาท)
Eff.
gearing(x)
Sensitivity Sensitivity (จุดดัชนี)

Sensitivity: ค่า Sensitivity = 1.2 หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น 1 ช่วงราคา ทำให้ราคาของ DW ปรับขึ้นประมาณ 1.2 ช่วงราคา ทั้งนี้ค่า Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง

Effective Gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

  • : DW ที่เร็ว แรง เติมไว และไม่หน่วง สามารถทำให้นักลงทุนซื้อ/ขาย DW ได้ภายในเสี้ยววินาที
  • : เมื่อ DW ตัวใดมีการแสดงเครื่องหมาย Low Time Decay นั้นหมายถึง DW รุ่นนั้นมีอายุยาวและค่า Time decay ต่อวันต่ำ (โดยคิดเป็นจำนวน 4 วันหรือมากกว่า ถึงจะปรับตัวลดลง 0.01 บาท /หรือ จำนวน 2 วันหรือมากกว่า ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี) ทั้งนี้ DW รุ่นดังกล่าวเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีกลยุทธ์ที่ต้องการถือ DW เป็นระยะยาว
  • : เป็น DW ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีมูลค่าและค่า Sensitivity ต่ำ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ทาง Market Maker อาจจะพิจารณาขยับราคา Offer แต่ยังคงราคา Bid ไว้ที่ระดับเดิม นักลงทุนสามารถขายคืนได้ตามปกติ คลิก อ่านข้อมูล
  • : หมายถึง DW ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งมีแนวโน้มว่า DW รุ่นนั้นจะมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรเทรดด้วยความระมัดระวัง
  • : หากชื่อย่อ DW แสดงเครื่องหมาย Inventory sold-out กำกับ หมายถึง ผู้ออกเสนอขาย DW เป็นจำนวนมากกว่า 95% ของจำนวนที่ขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหมายความว่า ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจจะมีการวางราคาเสนอขาย (Offer) ห่างจากราคาเสนอซื้อ (Bid) มากกว่า 1 ช่วงราคา หรืออาจไม่สามารถวางราคาเสนอขายได้ ผู้ที่ถือ DW อยู่แล้วจะไม่เสียประโยชน์ และยังสามารถขาย DW คืนให้ผู้ดูแลสภาพคล่องที่ราคาเสนอซื้อที่เหมาะสม (fair bid price) ได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องระมัดระวังอย่างมากในการซื้อ DW รุ่นนี้เนื่องจากราคา DW อาจเพิ่มสูงขึ้นจากการเก็งกำไรได้
  • : หมายถึง DW รุ่นที่เคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้ดี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที