เปรียบเทียบ DW หลายๆ รุ่น และปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ

เปรียบเทียบได้สูงสุดถึง 5 รุ่น DW

ชื่อย่อ ราคาใช้สิทธิ Effective gearing Sensitivity
Rotate to view more
ชื่อย่อ
ผู้ออก
ประเภท
ราคาใช้สิทธิ
วันซื้อขายสุดท้าย
Ratio
ราคาล่าสุด
ราคาเสนอซื้อ
ราคาเสนอขาย
ก่อนหน้า
เปลี่ยนแปลง (THB)
สถานะ
ราคา bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง
ปริมาณการซื้อขาย
Effective gearing
Sensitivity
Delta (%)
Delta ต่อ DW (%)
Premium (%)
Implied volatility
Time decay

ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที

ชื่อย่อ DWแต่ละรุ่นจะมีชื่อเฉพาะ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ออก คือธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออกและเสนอขาย DW
ประเภท Calls จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น ในขณะที่ Puts จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวลง
ราคาใช้สิทธิ ราคาที่คุณสามารถซื้อ (Call) หรือขาย (Put) หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงได้เมื่อครบกำหนดอายุ
วันซื้อขายสุดท้าย วันสุดท้ายที่ DW มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นวันคำนวณมูลค่า DW เมื่อครบกำหนดอายุ โดยทั่วไปคือวันทำการที่ 4 ก่อนวันครบกำหนดอายุ
Ratio อัตราการใช้สิทธิ (สำหรับ DW บนหุ้น) หรือ ตัวคูณดัชนี (สำหรับ DW บนดัชนีหลักทรัพย์)
ราคาล่าสุด The last executed trade price for the DW. Be careful when refering to this as a reference price as DW do not trade as frequently as shares, this trade may have occurred some time ago.
ราคาเสนอซื้อ The highest current buy price of the DW. This is the value that most accurately reflects the 'value' of the DW at any point in time.
ราคาเสนอขาย The lowest current sell price for the DW.
ก่อนหน้า ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (Best Bid Price) ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า
เปลี่ยนแปลง Current bid price for the DW compared to the Prior.
สถานะ ITM (In-the-money) OTM (Out-of-the-money) ATM (At-the-money) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง ราคาซื้อขายล่าสุดของหุ้นอ้างอิง
ปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ DW ในวันนั้นๆ
Effective gearing ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5% คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Sensitivity แสดงให้เห็นว่าราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ช่วงราคา เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 ช่วงราคา เช่น ค่า Sensitivity = 1.2 หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น 1 ช่วงราคา ราคาของ DW เปลี่ยนแปลงประมาณ 1.2 ช่วงราคา
สำหรับ HSI DW จะใช้เปรียบเทียบเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 จุด เช่น Sensitivity = 2.1 หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า HSI เคลื่อน 100 จุด ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 2.1 ช่วงราคา
Delta ช้ประมาณการการเปลี่ยนแปลงของราคา DW เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง Put จะมีค่า Delta เป็นลบ เพราะราคา Put จะเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงหรือราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้ ค่า Delta ดังกล่าวยังไม่คำนวณรวมกับ DWPSคลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Delta ต่อ DW ใช้ดูว่า DW เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับหุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิงอย่างไร เมื่อพิจารณาควบคู่กับ DWPS แล้ว คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Delta
Premium เป็นค่าที่แสดงถึง"มูลค่าเวลา" ของ DW โดย DW ที่มี Premium สูงกว่า จะหมายถึง DW ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า หรือมี gearing สูงกว่า คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Premium
Implied volatility DW ที่มีความผันผวนสูง จะมีราคาสูงตามไปด้วย Implied Volatility มีความสัมพันธ์กับความผันผวนและความเสี่ยงของหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Theta อัตราการลดลงของ time Value (ที่เรียกว่า time decay) รายวัน ซึ่งจะแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Theta

*ราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ เป็นราคาของ Index Futures เนื่องจาก DW อ้างอิงดัชนี ที่ออกโดยแมคควอรี มีการชำระราคา ณ วันครบกำหนดอายุ โดยใช้ Final Settlement Price ของ Index Futures เป็นดัชนีที่ใช้ชำระราคา