HSI28P312B.BK

คำนวณราคา DW ในระดับราคาอ้างอิง วันที่ซื้อขาย DW และความผันผวนที่คุณเลือกเอง

-
ราคา DW bid ปัจจุบัน-
Eff. gearing-
Sensitivity-
วันหมดอายุ-

เลือกข้อมูลอื่นๆ

ราคา bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง(THB)
Implied volatility(%)
วันที่

ผลการคำนวณราคา

ราคา bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง ราคา Bid ของ DW (THB)
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

*ราคา Bid ของ DW ด้านบนนี้ เป็นค่าทางทฤษฎี และค่าโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า รวมทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

**ในกรณีที่นักลงทุนต้องการดูราคา Bid ของ DW ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นผู้วาง นักลงทุนควรตรวจสอบหน้า "ตารางราคา" และอ่านคำเตือนในหน้าดังกล่าวประกอบ


ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที