ข้อมูลพิเศษรายสัปดาห์แสดงการซื้อหรือขายสะสมใน DW ของนักลงทุน สำหรับ DW28

5 อันดับ DW ที่มีการซื้อสูงสุด

หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท จำนวน DW ที่ซื้อจากผู้ออก
(หน่วย)
DW ที่มีการซื้อ สูงสุด ราคาใช้สิทธิ วันซื้อขายสุดท้าย Money flow chart

Top 5 money flow in

Unit '000
CALL
PUT

Top 5 money flow in percentage

DW 5 อันดับที่มีการขายสูงสุด

หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท จำนวน DW ที่ขายคืนให้ผู้ออก
(หน่วย)
DW ที่มีการขาย สูงสุด ราคาใช้สิทธิ วันซื้อขายสุดท้าย Money flow chart

Top 5 money flow out

Unit '000
CALL
PUT

Top 5 money flow out percentage


ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที