เว็ปไซต์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Macquarie Securities (Thailand) Limited) ("บริษัทฯ") (เลขทะเบียนบริษัท 0105539119915) ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รับความเห็นชอบอนุญาตให้เป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือ แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเว็ปไซต์นี้

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น มิได้จัดเตรียมให้บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) หรือบุคคลของประเทศอื่นใด โดยข้อมูลต่างๆ ในที่นี้รวมถึงตัวอย่างการคำนวณต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทฯได้รับ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเว็ปไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นี้

บริษัทฯ เป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรี และมี Macquarie Financial Holdings Limited ("MFHL") เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ดังนั้น การอ้างอิงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแมคควอรีจะหมายถึงบริษัทฯ ("MACQ") เท่านั้น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดถือเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหรือผู้กระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) การลงทุนมีความเสี่ยง อาจทำให้สูญเสียเงินต้นทั้งหมดและรายได้ รวมถึงความล่าช้าในการชำระเงินคืน ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ถ้าระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.macquarie.com/disclosures

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนบนโซเชียลมีเดีย นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.macquarie.com/about/disclosures/social-media-disclaimer

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มิได้รับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรอง หรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการใช้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เช่น ดัชนีราคา SET50 Index SET100 Index ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ และดัชนีอื่นๆ ที่คำนวนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผลลัพธ์จากการคำนวณ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ในเวลาใด ๆ ซึ่งจัดทำขึ้นและคำนวณโดยตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายไม่ว่าทางตรงทางอ้อม หรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลใดไม่ว่ากรณีใด ๆ จากการใช้ความผิดพลาดหรือกรณีอื่นใดแม้ว่าเป็นกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์จงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตามซึ่งความเสียหายรวมถึงความเสียหายจากการขาดประโยชน์จากกำไร ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ ในการบอกกล่าวแนะนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น

ทั้งนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้ในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทได้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์เป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวและการใช้ไม่ทำให้เกิดการโอนสิทธิให้แก่ผู้ใด ตลาดหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ การโฆษณา การซื้อขาย และกรณีอื่น ๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ดัชนี Hang Seng Index
The Hang Seng Index (the “Index(es)”) is/are published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark(s) and name(s) “Hang Seng Index” are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by the Issuer in connection with the DW (the “Product”), but neither Hang Seng Indexes Company Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the product or any other person (i) the accuracy or completeness of any of the index(es) and its computation or any information related thereto; or (ii) the fitness or suitability for any purpose of any of the index(es) or any component or data comprised in it; or (iii) the results which may be obtained by any person from the use of any of the index(es) or any component or data comprised in it for any purpose, and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the index(es) is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. to the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is accepted by Hang Seng Indexes Company Limited or Hang Seng Data Services Limited (i) in respect of the use of and/or reference to any of the index(es) by the issuer in connection with the product; or (ii) for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of Hang Seng Indexes Company Limited in the computation of any of the index(es); or (iii) for any naccuracies, omissions, mistakes, errors or incompleteness of any information used in connection with the computation of any of the index(es) which is supplied by any other person; or (iv) for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the product or any other person dealing with the product as a result of any of the aforesaid, and no claims, actions or legal proceedings may be brought against Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Any broker, holder or other person dealing with the Product should be fully aware that Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited do not own, create, issue, offer, market, promote, sell, manage or administer the Product, and neither Hang Seng Indexes Company Limited nor Hang Seng Data Services Limited is involved with the Product or carry on the business of the Issuer or act as its agent with regard to the Product. The Issuer solely owns, creates, issues, offers, markets, promotes, sells, manages, administers, and is solely involved with, the Product and is solely responsible for the Product to any broker, holder or other person dealing with the Product and will be solely liable for any claim, loss or damages of any type arising out of or in connection with the Product and the Index.

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ดัชนี Hang Seng TECH Index
The Hang Seng TECH Index (the “Index(es)”) is/are published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark(s) and name(s) “Hang Seng TECH Index” are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by the Issuer in connection with the DW (the “Product”), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY THE ISSUER IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Any broker, holder or other person dealing with the Product should be fully aware that Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited do not own, create, issue, offer, market, promote, sell, manage or administer the Product, and neither Hang Seng Indexes Company Limited nor Hang Seng Data Services Limited is involved with the Product or carry on the business of the Issuer or act as its agent with regard to the Product. The Issuer solely owns, creates, issues, offers, markets, promotes, sells, manages, administers, and is solely involved with, the Product and is solely responsible for the Product to any broker, holder or other person dealing with the Product and will be solely liable for any claim, loss or damages of any type arising out of or in connection with the Product and the Index.).

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ดัชนี S&P 500 Index
The S&P 500 Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), and has been licensed for use by the DW Issuer. Standard & Poor’s®, S&P® and S&P 500® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by the DW Issuer. The DW are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively, “S&P Dow Jones Indices”). S&P Dow Jones Indices makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the DW or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the DW particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices’ only relationship to the DW Issuer with respect to the S&P 500 Index is the licensing of the Index and certain trademarks, service marks and/or trade names of S&P Dow Jones Indices or its licensors. The S&P 500 Index is determined, composed and calculated by S&P Dow Jones Indices without regard to the DW Issuer or the DW. S&P Dow Jones Indices have no obligation to take the needs of the DW Issuer or the owners of the DW into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P Dow Jones Indices is not responsible for and has not participated in the determination of the prices, and amount of the DW or the timing of the issuance or sale of the DW or in the determination or calculation of the equation by which the DW is to be converted into cash, surrendered or redeemed, as the case may be. S&P Dow Jones Indices has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the DW. There is no assurance that investment products based on the S&P 500 Index will accurately track index performance or provide positive investment returns. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. Notwithstanding the foregoing, CME Group Inc. and its affiliates may independently issue and/or sponsor financial products unrelated to the DW currently being issued by the DW Issuer, but which may be similar to and competitive with the DW. In addition, CME Group Inc. and its affiliates may trade financial products which are linked to the performance of the S&P 500 Index.

S&P DOW JONES INDICES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE DW ISSUER, OWNERS OF THE DW, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN S&P DOW JONES INDICES AND THE DW ISSUER, OTHER THAN THE LICENSORS OF S&P DOW JONES INDICES.

คำเตือนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา : นักลงทุนบางประเภทอาจจะมีภาระภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  • FATCA withholding: Sections 1471 through 1474 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986 (“FATCA”) imposes a 30% withholding tax on certain “withholdable payments” made to (i) a foreign financial institution unless the financial institution complies with, among other things, certain information reporting and withholding obligations with respect to its accounts, and (ii) any other holder or beneficial owner of the DW that is not a foreign financial institution and does not comply with the Issuer’s or an intermediary financial institution’s request for ownership certifications and identifying information (“FATCA self-certification”). The DW Issuer and other intermediary foreign financial institutions may be required to report information regarding the holders of the DWs who (i) fail to provide the relevant information (FATCA self-certification) to the DW Issuer or an intermediary financial institution, or (ii) are foreign financial institutions who are not in compliance with applicable information reporting requirements. Since the Issuer is a “foreign financial institution” within the meaning of FATCA, it may be required to withhold 30% of any applicable payments made pursuant to the terms of the DW. The DW Issuer will not be required to pay any additional amounts with respect to amounts withheld in connection with FATCA. No assurance can be given that payments on the DWs will not be subject to withholding under FATCA. FATCA is particularly complex and you should consult your own professional tax adviser to obtain a more detailed explanation of FATCA and to determine how this legislation might affect you in your particular circumstances.
  • U.S. backup withholding and information reporting: Because the S&P 500 Index is a U.S. index, any income generated from the DW may be considered U.S source income. If the DWs generate U.S. source income, a holder of the DW (whether a U.S. or non-U.S. holder) may be subject to U.S. backup withholding under the U.S. Internal Revenue Code of 1986 (“Code”) with respect to certain amounts paid to such holder, unless the holder provides a correct U.S. taxpayer identification number, establishes proof of an applicable exemption prescribed by the Code, or otherwise complies with applicable requirements of the backup withholding rules under the Code.
  • Section 871(m) of the Code: Regulations under Section 871(m) of the Code impose a 30% withholding tax (subject to reduction under an applicable treaty) on deemed dividend amounts with respect to certain derivative contracts held by non-U.S. holders that (i) are issued on or after 1 January 2017, and (ii) reference U.S. equities or U.S. indices that include U.S. equities, such as the S&P 500 (unless such amounts are effectively connected with the holder’s conduct of a trade or business in the U.S.). The regulations provide an exception for qualified indices that satisfy certain criteria.
If it is Call DW, the S&P 500 Index is a qualified index and therefore the DWs are generally exempted from Section 871(m) of the Code. However, the S&P 500 Index may not be treated as a qualified index with respect to call DWs held by an individual investor if the investor also holds short positions in some U.S. equities included in the S&P 500 Index and the value of such short positions is equal to more than 5% of the value of their long positions in the call DWs. As a result, you are urged to consult your tax advisor with respect to your individual situation regarding the potential application of Section 871(m) of the Code and the 30% withholding tax to an investment in the DWs.

If it is Put DW, the S&P 500 Index is a qualified index and therefore the DW are exempted from Section 871(m) of the Code.

Copyright © 2018 Refinitiv. Refinitiv content is the intellectual property of Refinitv. Any copying, republication or redistribution of Refinitv content, including by caching, framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Refinitiv. Data is provided for information purposes only and is not intended for trading purposes. Neither Refinitiv nor its Third Party Providers shall be liable for any any loss, damage or cost, including without limitation, direct or indirect, special, incidental, or consequential, arising in connection with the information, content or materials provided or as a result of actions taken in reliance thereon. You expressly agree that your use of Refinitiv's information, content or materials is at your sole risk. Refinitiv and the Refinitiv Logo are trademarks and registered trademarks of the Refinitiv companies around the world.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรายแสดงความยินยอมให้แมคควอรีรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทั้งหมด โดยไม่มีการเรียกร้อง หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการแข่งขัน หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ เป็นผู้ชนะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นๆ แสดงความยินยอมว่าแมคควอรีอาจใช้ชื่อ, ภาพถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันในเว็บไซต์ และ/หรือ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของแมคควอรี และ/หรือ พันธมิตรในเครือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นๆ แสดงความยินยอมให้แมคควอรีถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการ หรือตัวแทน ทั้งใน และนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน และ/หรือ ในเว็บไซต์ นอกเหนือจากตามที่ระบุไว้ข้างต้น รายละเอียดข้อมูลยืนยันตัวตนของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องการให้ข้อมูล และ/หรือ ถูกเผยแพร่โดยแมคควอรี และ/หรือ พันธมิตรในเครืออื่นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำร้องถอนความยินยอมได้ที่ dw28@macquarie.com

แมคควอรีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม แมคควอรีอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่นๆ เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และผ่านทางบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอก (เช่น third-party custodians, sub-custodians, and brokers) เพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของคุณสำหรับกิจกรรมการแข่งขัน

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าคุณมีอายุยี่สิบ (20) ปีหรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการเทรดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแมคควอรี เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.thaidw.com/about/privacypolicy

หากมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน คำตัดสินของแมคควอรีถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด ซึ่งจะมีผลผูกพันในทุกด้าน