เว็ปไซต์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Macquarie Securities (Thailand) Limited) ("บริษัทฯ") (เลขทะเบียนบริษัท 0105539119915) ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รับความเห็นชอบอนุญาตให้เป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แ่ห่งประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือ แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเว็ปไซต์นี้

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น โดยข้อมูลต่างๆ ในที่นี้รวมถึงตัวอย่างการคำนวณต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทฯได้รับ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเว็ปไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นี้

บริษัทฯ เป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรี และมี Macquarie Financial Holdings Limited ("MFHL") เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ดังนั้น การอ้างอิงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแมคควอรีจะหมายถึงบริษัทฯ ("MACQ") เท่านั้น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดถือเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหรือผู้กระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่่กล่าวถึงในเว็ปไซต์นี้ได้จาก www.macquarie.com/disclosures .